نمایش 1–48 از 162 نتیجه

۱۱۰نکته کاربردی درباره کامپیوترهای شخصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریه‌ها در اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اصول مبانی چرخه اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی ضد اطلاعات – چاپ ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات اقتصادی در دنیایی جهانی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات اقتصادی و امنیت ملی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات راهی به سوی تامین امنیت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات فرانسه:مسائل و چالش‌هاینوین

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات هلندی – بسوی تدوین چاچوبی کیفی برای تحلیل

۳۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت از منظر اسلام

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت در حکومت اسلامی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۱ – غافل گیری و شکست در اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۲ – تحلیل هشدار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۳ – نوسازی و تحول در اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرم شناسی قانونی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و ضدتروریسم – چاپ ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و غافل گیری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات، سیاست و امنیت ملی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

امنیت زیستی و بیوتروریسم، مهار و پیشگیری از تهدیدات زیستی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران – چاپ ۷

۴۰۰,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان اطلاعات (۲)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان اطلاعات (جلد اول) – چاپ ۳

۲۵۰,۰۰۰ ریال

باز سازی اطلاعات در کشور های مدل

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازشناسی اطلاعات داخلی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعات – ۱ تحلیل اطلاعات و حوزههای پیرامونی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی ۲ – روش شناسی تحلیل اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی-۳ – رابطه تحلیل گر و سیاست گذار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بهبود تحلیل اطلاعات: پلی میان دانش و عمل

۱۲۰,۰۰۰ ریال

بهترین حقایق اطلاعات در عصر اطلاع‌ رسانی چاپ ۳

۱۲۰,۰۰۰ ریال

پاسخ به شبهات مسیحیت تبشیری علیه اعتقادات اسلامی جلد ۱

۳۵۰,۰۰۰ ریال

پاسخ به شبهات مسیحیت تبشیری علیه اعتقادات اسلامی جلد ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

پایش کاربردی امنیت شبکه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

پیش‌بینی در تحلیل اطلاعات جرم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تأملی در آینده اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اطلاعات در ایران از ایلام تا قاجار

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اطلاعات در عصر نبوی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تامین مالی تروریسم: پول شویی و فرار مالیاتی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

تجدید ساختار اطلاعات در عصر اطلاع رسانی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تجزیه و تحلیل اطلاعات یک رویکرد هدف محور – چاپ ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تحلیل ابزار‌های عملیات شهری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعات در شرایط عدم قطعیت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعاتی: بنیان‌های علمی رفتاری و اجتماعی – چاپ ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل تروریسم شبکه‌ای

۱۵۰,۰۰۰ ریال

تحلیل داده‌های کلان در شبکه

۲۸۰,۰۰۰ ریال