روانشناسی اجتماعی تروریسم

۵۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-622-2360-26-9
دسته بندی
موضوع اصلی روانشناسی اجتماعی تروریسم
موضوع فرعی
نویسنده ویلیم کومن، ژوب ون درپلایت
مترجم علیرضاوحید - رضاامیری مقدم - روح الله رحمانی
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1398

توضیحات

علی رغم حجم فراوان مطالعات و تحقیقات درباره روان شناسی تروریسم هنوز پرسش‌های بسیاری بدون پاسخ باقی مانده است؛ در این میان پرسش‌های عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردارند. پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند برتفکر و عمل سازمان‌ها و افراد مسئول مقابله با شبکه‌های تروریستی اثرگذار باشد. کتاب پیش رو که حاصل تحقیقات جمعی از محققان این رشته است به بررسی تروریسم از نگاه روانشناسی اجتماعی می‌پردازد و این پدیده را با مؤلفه‌های جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد در میامیزد. این کتاب ضمن این که به معرفی نمونه‌های کاربردی تحقیقات رفتاری که به یافتن الگوهای رفتاری عنایت داشته، به این نکته می پردازد که انسانها با چه انگیزه ای برانگیخته میشوند و گروههای تروریستی خود را شکل می دهند. بنابراین تحلیلگران اطلاعاتی با استفاده از راهنمای تحقیقات رفتاری عوامل فردی و اجتماعی به یافتن رابطه های علی میان پدیده های اجتماعی فرهنگی و متغیرهای مرتبط با تهدید و تروریسم و فرآیندهای هویت یابی نائل می‌شوند. این کتاب که در موضوع ابعاد اجتماعی و روانشناختی تروریسم بحث می‌کند، کیفیت شکل گیری افکار و چگونگی پدیداری احساس همبستگی قوی در میان اعضای گروه‌های همگن متمایل به ستیزه جویی و تروریسم را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر طرح‌های پیشگیرانه افراط‌گرایی نظر دارد .