حقوق بین‌الملل و جاسوسی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

شابک 5-35-7813-600-978
دسته بندی
موضوع اصلی حقوق بین‌الملل و جاسوسی
موضوع فرعی
نویسنده جان کیش
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

از نظر حقوقدانان این نکته بسیار واضح است که در حقوق بین‌الملل، جاسوسی به طور کلی فاقد نظم و مقررات است و هیچ گونه قاعده یا مجموعه‌ای از قواعد در حقوق بین‌الملل عمومی وجود ندارد که به طور مستقیم ناظر بر مشروعیت (یا عدم مشروعیت) جاسوسی باشد.حتی قواعد مربوط به دیپلماسی (که حوزه عمده فعالیت‌های جاسوسی محسوب می‌شود)تنها به صورت بسیار مختصر و مبهم به مسائل جاسوسی اشاره دارد و دراین قواعد بیشتر ترجیح داده شده که مسئله جاسوسی اشاره دارد و در این قواعد بیشتر ترجیح داده شده که مسئله مزبور از طرق مختلف دور زده شود و به طور مستقیم به آن پرداخته نشده است.چنین رویکرد‌هایی باعث رواج برداشتی از جاسوسی به عنوان فعالیتی شده که تقریبا به لحاظ تعریف، موضوعی خارج از قلمرو قانون است که البته این تنها بخشی از واقعیت است.در نتیجه حقوق بین‌المللهمواره به طور سنتی وجود جاسوسی را به عنوان یک مفهوم حقوقی که تابع قانون است تکذیب نموده و در عوض، چنین وانمود گردیده که این امر ذاتا خارج از قلمرو مفهوم حقوقی است.