نمایش دادن همه 19 نتیجه

ساید بار

آراء و نظریه‌ها در اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی – ۱غافل گیری و شکست در اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی:۳ – نوسازی و تحول در اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد سوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

باز سازی اطلاعات در کشور های مدل

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

جنگ اطلاعات و تصمیم گیری سازمانی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

راهبری و کارآمدی اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

ساختار و سازمان در سرویس های اطلاعاتی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ساختار و سازمان در سرویس‌های اطلاعاتی چاپ دوم

۲۵۰,۰۰۰ ریال

سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت ملی – قدرت اطلاعات در جنگ و صلح

۲۴۰,۰۰۰ ریال

سرویس های اطلاعاتی و نقش جدید آنها در هزاره سوم

۱۰۰,۰۰۰ ریال

فرجام اطلاعات – جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مدیریت تحلیل اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مقالات در روانشناسی نظامی (جلد دوم)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مقالاتی در امنیت اقتصادی

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مقالاتی در روانشناسی نظامی (جلد اول)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران – مدیریت تغییر

۵۰,۰۰۰ ریال