نمایش دادن همه 17 نتیجه

آراء و نظریه‌ها در اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۱ – غافل گیری و شکست در اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۳ – نوسازی و تحول در اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

باز سازی اطلاعات در کشور های مدل

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی – چاپ ۲

۶۰۰,۰۰۰ ریال

جنگ اطلاعات و تصمیم گیری سازمانی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

راهبری و کارآمدی اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

ساختار و سازمان در سرویس‌های اطلاعاتی – چاپ ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال

سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت ملی – قدرت اطلاعات در جنگ و صلح

۲۴۰,۰۰۰ ریال

سرویس های اطلاعاتی و نقش جدید آنها در هزاره سوم

۱۰۰,۰۰۰ ریال

فرجام اطلاعات – جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مدیریت تحلیل اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مقالات در روانشناسی نظامی جلد ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مقالاتی در امنیت اقتصادی

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مقالاتی در روانشناسی نظامی جلد ۱

۳۰۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران – مدیریت تغییر

۵۰,۰۰۰ ریال