نمایش دادن همه 12 نتیجه

ساید بار

اطلاعات اقتصادی و امنیت ملی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و علم نگرشی نوین به حوزه تحلیل سیاست

۳۵۰,۰۰۰ ریال

پویایی در اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

پیش‌بینی در تحلیل اطلاعات جرم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تروریسم و ضد اطلاعات – شناسایی گروه های تروریستی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

جاسوس صنعتی و اقدامات نظارتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

چهارچوب تطبیقی نظام مدیریت اطلاعاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

حفاظت سایبری از زیر ساخت های حیاتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

حفاظت شخصی در تهدیدات سایبری – چاپ دوم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ضد اطلاعات و حفاظت عملیاتی – چاپ ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

فریب و ضد فریب در امنیت ملی – چاپ ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران حفظ کارکنان – چاپ ۳

۵۳,۰۰۰ ریال