نمایش دادن همه 16 نتیجه

اطلاعات اقتصادی در دنیایی جهانی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات فرانسه:مسائل و چالش‌هاینوین

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۲ – تحلیل هشدار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و غافل گیری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات، سیاست و امنیت ملی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تأملی در آینده اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

چالش های اطلاعاتی در جهان معاصر

۱۵۰,۰۰۰ ریال

حرفه ای گرایی در تبادل اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

حقوق بین‌الملل و جاسوسی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

دیپلماسی پنهان:مفاهیم و زمینه‌ها

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای قدرت نرم در کشورهای مدل

۴۵۰,۰۰۰ ریال

رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

رویکردی تطبیقی به سازمان‌های اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت بین المللی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

صعود و سقوط اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

کنترل منازعات در بریتانیا

۴۰۰,۰۰۰ ریال