نمایش دادن همه 19 نتیجه

ساید بار

اطلاعات اقتصادی در دنیایی جهانی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات فرانسه:مسائل و چالش‌هاینوین

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت ملی ۲ – تحلیل هشدار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و غافل گیری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و مردم در فرانسه

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات، سیاست و امنیت ملی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تأملی در آینده اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

چالش های اطلاعاتی در جهان معاصر

۱۵۰,۰۰۰ ریال

چالش های جامعه اطلاتی اسرائیل

۳۵۰,۰۰۰ ریال

حرفه ای گرایی در تبادل اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

حقوق بین‌الملل و جاسوسی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

دیپلماسی پنهان:مفاهیم و زمینه‌ها

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای قدرت نرم در کشورهای مدل

۴۵۰,۰۰۰ ریال

رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

رویکردی تطبیقی به سازمان‌های اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت بین المللی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شش چهره ولادیمیر پوتین – چاپ ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال

صعود و سقوط اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

کنترل منازعات در بریتانیا

۴۰۰,۰۰۰ ریال