نمایش دادن همه 20 نتیجه

۱۱۰نکته کاربردی درباره کامپیوترهای شخصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

پایش کاربردی امنیت شبکه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تحلیل داده‌های کلان در شبکه

۲۸۰,۰۰۰ ریال

حفاظت سایبری از زیر ساخت های حیاتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

حفاظت شخصی در تهدیدات سایبری – چاپ دوم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر جاسوسی سایبری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای امنیت سایبری – جلد ۳ – حفاظت

۳۰۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای امنیت سایبری جلد ۱ – سیاست گذاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای امنیت سایبری جلد ۲ – شناسایی و فریب

۳۰۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای امنیت سایبری چین

۱۵۰,۰۰۰ ریال

رهیافت‌هایی نو در جنگ سایبری – جلد ۱

۱۶۰,۰۰۰ ریال

رهیافت‌هایی نو در جنگ سایبری – جلد ۲

۱۵۰,۰۰۰ ریال

سوژه یابی و جستجو در اینترنت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شبکه تاریک – داده کاوی تهدیدات پنهان وب

۱۸۰,۰۰۰ ریال

شبکه سازی اجتماعی:کاوش، مصورسازی داده و امنیت

۱۶۰,۰۰۰ ریال

علوم شناختی و امنیت ملی – ۱ ارتقای عملکردهای شناختی با استفاده از بازی‌های ذهنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

قدرت سایبری خشونت، منازعه و امنیت در فضای سایبری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

قدرت سایبری و امنیت ملی

۲۴۰,۰۰۰ ریال

کنترل پایش هوشمند – در حفاظت از زیر ساخت های حیاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

وب‌کاوی و ضد تروریسم

۳۰۰,۰۰۰ ریال