نمایش دادن همه 38 نتیجه

ساید بار

آراء و نظریه‌ها در اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات هلندی – بسوی تدوین چاچوبی کیفی برای تحلیل

۳۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرم شناسی قانونی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعات – ۱ تحلیل اطلاعات و حوزههای پیرامونی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی ۲ – روش شناسی تحلیل اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی-۳ – رابطه تحلیل گر و سیاست گذار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بهبود تحلیل اطلاعات: پلی میان دانش و عمل

۱۲۰,۰۰۰ ریال

پیش‌بینی در تحلیل اطلاعات جرم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تجدید ساختار اطلاعات در عصر اطلاع رسانی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعات در شرایط عدم قطعیت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعاتی: بنیان‌های علمی رفتاری و اجتماعی – چاپ ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل داده‌های کلان در شبکه

۲۸۰,۰۰۰ ریال

تکنیک های پیشرفته مصاحبه

۴۰۰,۰۰۰ ریال

جاسوسی اقتصادی و صنعتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

چالش های جامعه اطلاتی اسرائیل

۳۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جرم شناسی تروریسم جلد اول

۵۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمای عملی نگارش مقالات عملی

۲۰,۰۰۰ ریال

روش تحقیق در علوم سیاسی (رویکرد کیفی و کمی) – چاپ ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

روش تحلیل لاکوود در پیش‌بینی اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

روش و پژوهش در مطالعات تروریسم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

سلفیت جهادی در کردستان عراق چاپ ۲

۲۲۰,۰۰۰ ریال

سیاست های پلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

علل شکست اطلاعات سرّی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

فرجام اطلاعات – جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

کاربرد روش تحقیق در تحلیل های اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کالبدشکافی یک انحراف

۸۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش های تحلیل اطلاعات جلد ۱ – تبار شناسی خطا ها در تحلیل اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و سیاست‌گذاران جلد ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و علوم رفتاری جلد ۶

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و محیط امنیتی جلد ۳

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تکنیک‌های تحلیل اطلاعات جلد ۵

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات:تحلیل اطلاعات و فناوری جلد ۷

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مداخلۀ اطلاعات در سیاست کشور‌های دمکراتیک

۱۵۰,۰۰۰ ریال

هشدار شناسی – چاپ ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال