نمایش دادن همه 34 نتیجه

ساید بار

آراء و نظریه‌ها در اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات هلندی – بسوی تدوین چاچوبی کیفی برای تحلیل

۳۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرم شناسی قانونی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعات – ۱ تحلیل اطلاعات و حوزههای پیرامونی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی-۲ – روش شناسی تحلیل اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی-۳ – رابطه تحلیل گر و سیاست گذار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بهبود تحلیل اطلاعات: پلی میان دانش و عمل

۱۲۰,۰۰۰ ریال

پیش‌بینی در تحلیل اطلاعات جرم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تجدید ساختار اطلاعات در عصر اطلاع رسانی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعات در شرایط عدم قطعیت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعاتی: بنیان‌های علمی رفتاری و اجتماعی – چاپ دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل داده‌های کلان در شبکه

۲۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

راهنمای عملی نگارش مقالات عملی

۲۰,۰۰۰ ریال

روش تحقیق در علوم سیاسی (رویکرد کیفی و کمی) – چاپ دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

روش تحلیل لاکوود در پیش‌بینی اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

روش و پژوهش در مطالعات تروریسم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

سلفیت جهادی در کردستان عراق چاپ دوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال

سیاست های پلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

علل شکست اطلاعات سرّی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

فرجام اطلاعات – جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

کاربرد روش تحقیق در تحلیل های اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کالبدشکافی یک انحراف

۸۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش های تحلیل اطلاعات (جلد اول) – تبار شناسی خطا ها در تحلیل اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و سیاست‌گذاران – جلد دوم

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و علوم رفتاری – جلد ششم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و محیط امنیتی – جلد سوم

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تکنیک‌های تحلیل اطلاعات – جلد پنجم

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات:تحلیل اطلاعات و فناوری – جلد هفتم

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مداخلۀ اطلاعات در سیاست کشور‌های دمکراتیک

۱۵۰,۰۰۰ ریال

هشدار شناسی – چاپ دوم

۱۴۰,۰۰۰ ریال