نمایش دادن همه 44 نتیجه

ساید بار

۱۱۰نکته کاربردی درباره کامپیوترهای شخصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اصول پایه در شیمی قانونی: جرم‌شناسی شیمیایی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

اصول مبانی چرخه اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات راهی به سوی تامین امنیت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و علم نگرشی نوین به حوزه تحلیل سیاست

۳۵۰,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان اطلاعات (۲)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان اطلاعات (جلد اول) – چاپ ۳

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تجزیه و تحلیل اطلاعات یک رویکرد هدف محور – چاپ ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تسلیحات زیستی، تشخیض تهدید، درک و مقابله با آن

۵۰۰,۰۰۰ ریال

تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی – چاپ ۲

۶۰۰,۰۰۰ ریال

تکنیک های پیشرفته مصاحبه

۴۰۰,۰۰۰ ریال

جاسوسان در میان ما – چاپ ۲

جاسوسی اقتصادی و صنعتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

جاسوسی و خیانت – چهارچوب‌های نظری و راه‌کارهای مقابله‌ای

۵۰۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جمع آوری اطلاعات پیشرفته در محیط‌های پیچیده

۱۶۰,۰۰۰ ریال

جمع‌آوری فنی اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

چالش های جامعه اطلاتی اسرائیل

۳۵۰,۰۰۰ ریال

چهارچوب تطبیقی نظام مدیریت اطلاعاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

خِبره جاسوس‌های جدید – چاپ ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

خطرناک‌ترین جاسوس در جنگ سرد

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دانشگاه های هوشمند – مفاهیم، سازماندهی و تکنولوژی

۳۳۰,۰۰۰ ریال

دستیابی به حقیقت

۲۱۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جرم شناسی تروریسم جلد اول

۵۰۰,۰۰۰ ریال

سوژه یابی و جستجو در اینترنت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

سیاست های پلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

شهریاری و مردم داری – نگاهی مصاحبه پژوهانه به چگونگی رابطه مردم و سازمان های اطلاعاتی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ضد اطلاعات و حفاظت عملیاتی – چاپ ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

علوم شناختی و امنیت ملی – ۱ ارتقای عملکردهای شناختی با استفاده از بازی‌های ذهنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کالبدشکافی یک انحراف

۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب شناسی اطلاعاتی – امنیتی جلد ۹

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مباحث نظری در اطلاعات

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم جلد ۳ – بخش اول

۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم جلد ۴ – مردم سالاری دینی و سازمان اطلاعاتی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: جلد ۱ – سازمان‌های اطلاعاتی و حقوق شهروندی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: مشارکت مردم و سازمان اطلاعاتی (جلد سوم، بخش دوم)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: نظارت مردمی بر دستگاه اطلاعاتی جلد ۲

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مردم سالاری و اطلاعات

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مصاحبه در بازپرسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

نبوغ فریب

۳۵۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران – تصمیم گیری – چاپ ۴

۵۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران – هدف گذاری – چاپ ۵

۵۰,۰۰۰ ریال