نمایش دادن همه 38 نتیجه

ساید بار

۱۱۰نکته کاربردی درباره کامپیوترهای شخصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اصول پایه در شیمی قانونی: جرم‌شناسی شیمیایی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

اصول مبانی چرخه اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات راهی به سوی تامین امنیت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان اطلاعات (۱) – چاپ سوم

۲۵۰,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان اطلاعات (۲)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

تجزیه و تحلیل اطلاعات یک رویکرد هدف محور – چاپ دوم

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

جاسوسان در میان ما – چاپ دوم

جاسوسی و خیانت – چهارچوب‌های نظری و راه‌کارهای مقابله‌ای

۵۰۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جمع آوری اطلاعات پیشرفته در محیط‌های پیچیده

۱۶۰,۰۰۰ ریال

جمع‌آوری فنی اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

خِبره جاسوس‌های جدید – چاپ دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

خطرناک‌ترین جاسوس در جنگ سرد

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دانشگاه های هوشمند – مفاهیم، سازماندهی و تکنولوژی

۳۳۰,۰۰۰ ریال

دستیابی به حقیقت

۲۱۰,۰۰۰ ریال

سوژه یابی و جستجو در اینترنت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

سیاست های پلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

شهریاری و مردم داری – نگاهی مصاحبه پژوهانه به چگونگی رابطه مردم و سازمان های اطلاعاتی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ضد اطلاعات و حفاظت عملیاتی – چاپ دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

ضد اطلاعات و حفاظت عملیاتی چاپ سوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

علوم شناختی و امنیت ملی – ۱ ارتقای عملکردهای شناختی با استفاده از بازی‌های ذهنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کالبدشکافی یک انحراف

۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب شناسی اطلاعاتی – امنیتی جلد نهم

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مباحث نظری در اطلاعات

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم – جلد چهارم – مردم سالاری دینی و سازمان اطلاعاتی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم جلد سوم- بخش اول

۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: (جلد اول) سازمان‌های اطلاعاتی و حقوق شهروندی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: مشارکت مردم و سازمان اطلاعاتی (جلد سوم، بخش دوم)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: نظارت مردمی بر دستگاه اطلاعاتی جلد دوم

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مردم سالاری و اطلاعات

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مصاحبه در بازپرسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

نبوغ فریب

۳۵۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران – تصمیم گیری – چاپ چهارم

۵۰,۰۰۰ ریال

همراه مدیران – هدف گذاری – چاپ پنجم

۵۰,۰۰۰ ریال