نمایش دادن همه 11 نتیجه

ساید بار

امنیت زیستی و بیوتروریسم، مهار و پیشگیری از تهدیدات زیستی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

تامین مالی تروریسم: پول شویی و فرار مالیاتی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

تروریسم و ضد اطلاعات – شناسایی گروه های تروریستی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

تسلیحات زیستی، تشخیض تهدید، درک و مقابله با آن

۵۰۰,۰۰۰ ریال

تسلیحات و تروریسم شیمیایی و بیولوژیکی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

جاسوسی اقتصادی و صنعتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای پیشگیری از تروریسم

۳۰۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای مقابله با تروریسم

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهبردهای نوین مقابله با تروریسم

۵۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جرم شناسی تروریسم جلد اول

۵۰۰,۰۰۰ ریال

روشهای ریاضی در تحلیل تروریسم

۲۰۰,۰۰۰ ریال